Les patologies tractades a la nostra consulta són totes aquelles que entren dintre el camp de la Psiquiatria: