DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol dels Serveis de la Societat de l’Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), a continuació es reflecteixen les següents dades:

El titular de www.webpsiquiatria.com i www.webpsiquiatria.cat (en endavant webpsiquiatria o prestador)  és David Estallo, amb el número de NIF 40865409K, C/ Vallcalent, 1-5-B  25006-Lleida, i correu electrònic info@webpsiquiatria.com

OBJECTIU

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el que es pretén dona compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002 d’11 de juliol dels Serveis de la Societat de l’Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, i es compromet a l’observança i compliment rigorós de de les disposicions aquí expressades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació. El prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris dites obligacions, ja que s’entén com suficient la seva publicació en el lloc web del prestador.

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de webpsiquiatria atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de dit accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflexades. Dites condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment. l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita, i es compromet afer un ús adequat dels contingut i serveis (com per exemple: serveis de chat, fors de discussió, grups de notícies, etc.) que webpsiquiatria ofereix a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no usar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfico-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra el Drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de webpsiquiatria, dels seus proveïdors o de terceres personaes, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment mencionats; (iv) intentar accedir i en tot cas utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Webpsiquiatria  es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública, o que, al seu judici, no resultessin adients per a la seva publicació. En qualsevol cas, webpsiquiatria no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fors, xats o altres eines de participació.

RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per tercers aliens al lloc. El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina web) per dur a terme determinades funcions que són considerades com a imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió posterior, i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran cookies per recollir informació de caràcter personal. Des del lloc web del client és possible que es readreci a continguts de tercers llocs web. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, el prestador no pot assumir cap tipus de responsabilitat respecte a dits continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la morral o l’ordre públic, retirant la readreça de dit lloc web, i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. El prestador no es fa responsable de la informació i contingut emmagatzemats, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, en fors, chats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altri mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. Tanmateix, i en compliment del disposat en els articles 11 i 16 de la LSSI-CE , el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, per col·laborar de forma activa en la retirada o en el seu cas, bloqueig, de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En el cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.   Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tanmateix, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que tinguin lloc causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.   Webpsiquiatria no té ni accepta continguts publicitaris de cap tipus. No forma part de cap intercanvi de banners ni utilitza recursos de servidors gratuïts per al allotjament web. No té cap finançament aliè ni té cap conflicte d’interessos.

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades de caràcter personal, que l’usuari pugui facilitar en algun formulari, poden incorporar-se a un fitxer propietat del prestador, amb la finalitat de gestionar la seva consulta, la relació administrativa i/o de serveis sol·licitats o contractats. Webpsiquiatria compleix amb les directrius de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de desembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Ley Orgánica i altres normatives vigents en cada moment, i tracta de garantir uns correctes ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, junt a cada formulari de recollida de dades personals en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a webpsiquiatria, es farà saber a l’usuari l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Al mateix temps, Webpsiquiatria informa que dóna compliment a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico i li sol·licitarà el seu consentiment per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la que estan adreçats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar respecte als mateixos. El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva mera menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Webpsiquiatria no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal, o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

ENLLAÇOS

En el cas d’utilització d’enllaços o hipervincles vers altres llocs d’internet, Webpsiquiatria no exercirà cap tipus de control sobre dits llocs i continguts. En cap cas webpsiquiatria assumirà cap responsabilitat pels continguts d’alguns enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguts en dits hipervincles o altres llocs d’internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRETS D’EXCLUSIÓ

Webpsiquiatria es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Webpsiquiatria podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les dites condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre webpsiquiatria i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sometrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

FONTS

-Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO):

http://www.inteco.es/Formacion/Legislacion/Ley_Organiza_de_Proteccion_de_Datos/

-Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de red.es:

http://www.vendeseninternet.es/vendes/sites/default/files/AvisoLegalyClausulasdeprivacidad%20(2).pdf

ALGUNOS ENLLAÇOS

Directrices europeas sobre confidencialidad y privacidad en la asistencia sanitaria

Reglamento de desarrollo de la LOPD -Protección de datos

Ley de protección de datos

Manual de Ética Médica (2ª edición)

Ley 41/2002 LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica

LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica